เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม"
 
 
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม" ระหว่างวันพุธที่ 18 - 19 ตุลาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ผ่านทางเว็บไซต์
http://www.regis-vru.rbru.ac.th/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร 02-9093036
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่: 7 สิงหาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102