เรื่อง :: ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU education Conference “Higher Education for All:Surviving in Times of Change”
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 7th PSU education Conference “Higher Education for
All:Surviving in Times of Change” ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2561
ทางเว็บไซต์ www.psued.org พร้อมทั้งเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์
ปรีชาพานิช กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074289211 โทรสาร 074289228
email : wilailuck.p@psu.ac.th หรือ www.psued.org
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่: 7 สิงหาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102