เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 สานสัมพันธ์ วัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”
 
 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 สานสัมพันธ์ วัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”
--------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 The 3rd National and International Conference 2017 Weaving ASEAN Cultural Connection ภายใต้แนวคิด ศิลปหัตถกรรมอาเซียน “Handicrafts of ASEAN” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำหรับผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สามารถส่งบทความเข้าร่วมได้ที่เกี่ยวข้องกับ ศิลปหัตถกรรมอาเซียนในมิติดังนี้
1.ศิลปหัตถกรรมกับวิถีวัฒนธรรม ( ภูมิปัญญา ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมอื่นๆ)
2.ศิลปหัตถกรรมกับงานสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่า
3.ศิลปหัตถกรรมกับสิ่งแวดล้อม
4.ศิลปหัตถกรรมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
5.ศิลปหัตถกรรมวัฒนธรรมร่วมของอาเซียน
https://www.wu.ac.th/th/news/13582
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่: 7 สิงหาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102