เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง IP MANAGEMENT
 
 

ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ CIRAD และ The Institut Pasteur ประเทศฝรั่งเศส กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง IP Management ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียน อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.asia.tu.ac.th/ieas/ieas_buiding.htm

 
 รายละเอียดเพิ่มเติม

    วันที่: 7 สิงหาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102