เรื่อง :: การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2561
 
 
มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อทดแทนนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 4 ทุน มูลค่าทุนละ 40,000 บาทต่อปีการศึกษา ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ในปีการศึกษา 2561) ในทุกคณะและสาขาวิชา มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 และเป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม

    วันที่: 22 สิงหาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102