เรื่อง :: ขอเชิญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 
กำหนดการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1
.................................................................

เวลา ๐๗.๐๐ น.     นิมนต์พระสงฆ์ ๘๙ รูป ฉันภัตตาหารเช้า ณ บริเวณลานชั้น ๑ อาคารอำนวยการ
เวลา ๐๗.๓๐ น.     ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

พิธีทำบุญตักบาตร

เวลา ๐๘.๐๐ น.     นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป ขึ้นสู่อาสนะ และนิมนต์พระสงฆ์ ๗๙ รูป นั่งเก้าอี้ที่เตรียมไว้
เวลา ๐๘.๐๙ น.   เริ่มพิธี
-  ประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย หน้าโต๊ะหมู่บูชา

  • ประธานในพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

   มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
และกราบถวายสักการะ (ผู้ร่วมพิธีลุกขึ้นยืนและถวายความเคารพ)

                      -  ผู้นำศาสนพิธีอาราธนาศีล

                      -  พระสงฆ์ให้ศีล

                      -  พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

                      -  เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง และลาดผ้าภูษาโยง
-  เจ้าหน้าที่เชื่อมผ้าภูษาโยงระหว่างผ้าแพรแถบที่เชื่อมจากพระบรมสาทิสลักษณ์

                      -  ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ร่วมพิธี ทอดผ้าไตรบังสุกุล

-  พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดสดับปกรณ์

                      -  ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ร่วมพิธี ถวายปัจจัย และดอกไม้ ธูป เทียน 

                      -  ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ร่วมพิธี ถวายเครื่องไทยธรรม    

                      -  ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ร่วมพิธี ถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต) เพื่อนำกลับไปฉันที่วัด

                      -  พระสงฆ์อนุโมทนาคาถา

                      -  ประธานในพิธี และผู้ร่วมพิธี กรวดน้ำถวายเป็นพระราชกุศล

                      -  เรียนเชิญประธานในพิธี/ผู้ร่วมพิธี ตักบาตรพร้อมกัน ณ บริเวณสนามฟุตบอล
พระสงฆ์ ๘๙ รูป ออกรับบิณฑบาต


พิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-
บรมนาถบพิตร

เวลา ๐๙.๑๙ น.   - ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดวางพวงมาลา
ของหน่วยงาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามลำดับ
                      - นายอำเภอจอมบึงวางพวงมาลา (เป็นคนสุดท้าย) และจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกราบ ๑ ครั้ง (ไม่แบมือ)

หมายเหตุ       Ø กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมติของคณะกรรมการจัดงาน

  • การแต่งกาย

    คณะผู้บริหาร หรือข้าราชการ

  • พิธีสงฆ์ เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
  • พิธีวางพวงมาลา เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก

บุคลากร หรือประชาชนทั่วไป
- ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
นักศึกษา
- แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา

 
รายละเอียด

    วันที่: 9 ตุลาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102