เรื่อง :: ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2561
 
ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2561
         ให้นักศึกษาผู้ได้รับทุน แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
รายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา
 
รายละเอียด
 
 

    วันที่: 29 ตุลาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102