เรื่อง :: ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561
 
          ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561 The 9th TCU International e-learning Conference 2018 MOOCs and Beyond-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา www.alro.go.th/tech_trans/
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่: 31 พฤษภาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102