เรื่อง :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ
 
 
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.sciencetech.nrru.ac.th/sc/index.php ในหัวข้อ “ข่าววิจัยและบริการวิชาการ”
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่: 26 มิถุนายน 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102