เรื่อง :: เชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th AsiaEngage Regional Conference (AE) 2018 Theme: Rising to the Challenge of SDGs in Asia through University-Community Engagement
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ “The 4 AsiaEngage Regional Conference (AE) 2018? Theme : Rising to the Challenge of SDGs in Asia through University-Community Engagement เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาสมรรถนะเพื่อให้การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนมีความหมายและเกิดผลกระทบ รวมทั้งเอื้ออำนวยให้เกิดงานวิจัยที่สัมพันธ์กับชุมชน อุตสาหกรรม
ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้สนในสามารถลงทะเบียน Online และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://asiaengage2018.cmu.ac.th
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่: 27 มิถุนายน 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102