เรื่อง :: ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 5
 
 
ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 5
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม

    วันที่: 27 มิถุนายน 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102