เรื่อง :: ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ GE Show & Share เรื่อง “การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล”
 
 
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ GE Show & Share "การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล" วันที่ 20 ก.ค.2561 ณ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภายใน 10 ก.ค.2561)

สอบถามรายละเอียดได้ที่
สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป โทร.043-202585
e-Mail : genedu@kku.ac.th
สมัครเข้าร่วมได้ที่ https://genedu.kku.ac.th
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่: 27 มิถุนายน 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102