เรื่อง :: ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมทางวิชาชีพ ในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15
 
 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) ภายใต้หัวข้อ "เกษตรไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะเกษตรศาสตร์ฯ
โทรศัพท์ 055 - 962710 , 2777 - 8 หรือ www.agi.nu.ac.th/agi15
เพจ Facebook คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม

    วันที่: 28 มิถุนายน 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102