เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.ได้จัดทำกรอบการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ได้แก่
1.ข้าว
2.ปาล์มน้ำมัน
3.อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า
4.พืชสวน/พืชไร่
5.สมุนไพรไทย
6.สัตว์เศรษฐกิจ
7.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ทั้งนี้ สวก.ได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อชี้แจงรายละเอียดแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย และเงื่อนไขต่างๆในการรับข้อเสนอโครงการวิจัย โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสซักถามผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยในส่วนภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 2 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ 3 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 4 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น
ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ : http://www.arda.or.th/download_public62.php
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่: 28 มิถุนายน 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102