เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2019 International Electrical Engineering Congress (iEECON2019)
 
 
The 2019 International Electrical Engineering Congress (iEECON2019)
วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2562
ณ อำเภอหัวหิน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Deadline submission: 8 ตุลาคม 2561
http://www.ieecon2019.mut.ac.th/
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่: 28 มิถุนายน 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102