เรื่อง :: ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมนานชาติ The 4 Th Asian Smart Grid Congress (ASGC4)
 
 
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยพลังงานทดแทนสมารร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการจัดประชุมนานาชาติ The 4 Th Asian Smart Grid Congress (ASGC4) ในระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยพลังงานทดแทนสมารร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำเสนอผลงาน ทางวิชาการด้าน สมารร์ตกริดเทคโนโลยีจากบุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยน ความรู้เกี่ยวกับขแนวโน้มของสถานการณ์ปัจจุบันในด้านสมารร์ตกริดเทคโนโลยี และถ่ายทอดด้านวิชาการ และประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จาทั่วประเทศชั้นนำทั่วโลก ให้แก่นักวิชาการของประเทศไทย
มหาวิทยาลัยพลังงานทดแทนสมารร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวรเชิญชวนท่านและบุคลากรในสั่งกัดของท่านเข้าร่วม อย่างน้อย 3 ท่านและส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมฯ สามารถดูรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sgtech.nu.ac.th/
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่: 17 กรกฎาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102