เรื่อง :: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562
 
 
         เทคนิคกระบวนการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบปีะมาณตามหลักกฏหมาย ระเบียบและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

    วันที่: 16 พฤษภาคม 2562

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102