เรื่อง :: มหาวิทยาลัยดุสิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะไทย-อังกฤษ “อ่านเก่ง-แปลเก่ง” รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3
 
 
         เทคนิคกระบวนการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบปีะมาณตามหลักกฏหมาย ระเบียบและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

    วันที่: 16 พฤษภาคม 2562

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102