เรื่อง :: รับสมัครทุนการศึกษา “วิจิตรพงพันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา สังคม” (เพิ่มเติม)
 
 
         ทุนการศึกษา “วิจิตรพงพันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา สังคม” (เพิ่มเติม)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี
2.เป็นผู้มีความประพฤติดี
3.มีฐานทางครอบครัวยากจน
4.มีจิตอาสา
5.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
- ผู้สนใจสามารถรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.mcru.a.c.th หัวข้อ ข่าวการศึกษา
- ยื่นใบสมัครภายในวันจันทร์ที่  11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สำงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
- ผู้เข้ารับการสมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช้องนาง ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

    วันที่: 22 มกราคม 2562

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102