เรื่อง :: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562
 
 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 “สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (Research Creativity towards Sustainable Development)
ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ที่ http://eservice.yru.ac.th/nac2019/
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
    วันที่: 31 มกราคม 2562

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102