เรื่อง :: เชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2
 
 
         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://journal.cpru.ac.th/web/conference/
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
    วันที่: 31 มกราคม 2562

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102