เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) รุ่นที่ 5
 
 
         ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) รุ่นที่ 5 หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง Executive Junction ชั้น B (ชั้นใต้ดิน) โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

    วันที่: 31 มกราคม 2562

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102