เรื่อง :: การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 11
 
 
         การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 11
The 11th National Science Research Conference
วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร, กรุงเทพมหานคร
Deadline submission: 25 กุมภาพันธ์ 2562
https://sites.google.com/g.swu.ac.th/src11
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
    วันที่: 31 มกราคม 2562

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102