เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15
 
 
         ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15
ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ส่งบทความภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2019
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
    วันที่: 16 พฤษภาคม 2562

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102