เรื่อง :: บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญส่งผลงาน เพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2019
 
 
        
บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญส่งผลงาน เพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2019
เปิดรับผลงานถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ทั้งนี้ ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัคร ฯ มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่:https://www.brandsworld.co.th
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

    วันที่: 17 พฤษภาคม 2562

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102