เรื่อง :: ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15
 
 
        
การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15
15th Mahasarakham University Research Conference (MRC#15)
วันที่ 5 - 6 กันยายน 2562
ณ โรงแรมตักศิลา, จังหวัดมหาสารคาม
Deadline submission: 24 พฤษภาคม 2562 [ขยายเวลา]
http://research.msu.ac.th/mrc15/
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
    วันที่: 17 พฤษภาคม 2562

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102