เรื่อง :: ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก และอาจารย์ณิชากร ปทุมรังสรรค์
 
 
          การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 2-5 ธันวาคม พ. ศ. 2561 (RUNIRAC V 2018)
ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก ได้รับ 2 รางวัล
"นักวิจัยดีเด่น" และรางวัล
"ผลงานวิจัยประเภทบรรยายดีเด่น"
อ ณิชากร ปทุมรังสรรค์ ได้รับ 1 รางวัล
"ผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์ดีเด่น"
รางวัลนักวิจัยดีเด่น รับโล่ห์จากผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 
 
 

    วันที่: 27 ธันวาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102