เรื่อง :: ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 (IAMBEST 2019) ครั้งที่ 4
 
 
         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST2019 ครั้งที่4 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม Tinidee Hotel@Ranoog
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นายภูวดล ประพฤติดี โทร. 0-7750-6410
อีเมลล์ :phoowadon.pr@kmitl.ac.th
เว็บไซต์ : www.pcc.kmitl.ac.th/iambest
 
เอกสารแนบท้าย
 
    วันที่: 11 มกราคม 2562

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102