เรื่อง :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับโล่ประกาศเกียรติคุณในโอกาศเป็นหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดร.บุรินทร์ นรินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในโอกาศที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ


    วันที่: 18 พฤษภาคม 2565

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102