เรื่อง :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ อ้วนศรี อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาการเคมี ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ อ้วนศรี อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาการเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ําข้าวฮางงอกจากข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดราชบุรี”


    วันที่: 11 พฤษภาคม 2565

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102