เรื่อง :: แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ PISA
  ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ PISA ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2565 และวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 (ระบบออนไลน์) เวลา 08.30-16.30 น. นั้น บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ตามรายชื่อที่ส่งมาด้วยแนบท้าย และเข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ ผศ. ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย (ผู้รับผิดชอบโครงการ) หมายเลขโทรศัพท์ 089-7741412 นางสาวแพรพรรณ เกตุรักษา (ผู้ประสานงาน) หมายเลขโทรศัพท์ 065-2845749

    วันที่: 23 มิถุนายน 2565

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102