เรื่อง :: ขอเชิญครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางของการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)
  ขอเชิญครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (รูปแบบออนไลน์) การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางของการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ขอเชิญครูที่สนใจที่ผ่านการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ฯ เข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2565 และ 2 กรกฎาคม 2565 ผู้สนใจลงทะเบียนตาม QR Code ตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ ผศ. ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย (ผู้รับผิดชอบโครงการ) หมายเลขโทรศัพท์ 089-7741412 นางสาวแพรพรรณ เกตุรักษา (ผู้ประสานงาน) หมายเลขโทรศัพท์ 065-2845749 ทะเบียนออนไลน์ https://forms.gle/i6nhwcxhtLwQRTNp7


    วันที่: 31 พฤษภาคม 2565

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102