เรื่อง :: โครงการคัดเลือกครูสอนวิทยาศาสตร์เป็น “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น
 
 
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกครูดีเด่นทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ระดับประกอบด้วย 1.ประถมศึกษา 2.มัธยมศึกษา 3.อาชีวศึกษา 4.อุดมศึกษา สมาคมเชิญชวนครูผู้สนใจ สมัครร่วมโครงการ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

 
 
    วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2564

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102