เรื่อง :: ประกาศสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในเดือน มกราคม 2565
  ประกาศสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในเดือน มกราคม 2565 ครั้งที่1 ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป โดยสามารถสมัครผ่านระบบสมัครสอบ http://pmis.mcru.ac.th/mcru02/exc/ ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้
***ให้นักศึกษาสมัครเป็นคณะตามเวลาดังกล่าว หากสมัครไม่ตรงคณะจะไม่มีรายชื่อในการเข้าทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ตามวันเวลาที่เปิดสอบ
***กรณีนักศึกษาสมัครสอบ 2 ครั้งแระจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม หลังจากนั้นต้องเสียค่าสมัครสอบครั้งละ 100 บาท

    วันที่: 13 ธันวาคม 2564

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102