เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง Invertebrate Immunology
 
 
         ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัย Swansea ประเทศสหราชอาณาจักร กำหนดการฝึกอบรม เรื่อง Invertebrate Immunology โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และทบทวนเทคโนโลยีต่างๆที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมที่มีความสนใจ ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

    วันที่: 24 พฤษภาคม 2562

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102