เรื่อง :: ขอเชิญส่งความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMS2019
 
 
         ขอเชิญส่งความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMS2019
3rd International Conference on Media Studies 2019 (ICMS 2019)
วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, กรุงเทพมหานคร
Deadline submission: 20 พฤษภาคม 2562
http://icms2019.weebly.com/
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
    วันที่: 24 พฤษภาคม 2562

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102