เรื่อง :: มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Immunohistochemistry and in situ Hybridization Summer School 2019"
 
 
         สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Immunohistochemistry and in situ Hybridization Summer School 2019
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
    วันที่: 14 มิถุนายน 2562

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102