เรื่อง :: ทุนการศึกษา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปีการศึกษา 2562
 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม”
ประจำปีการศึกษา 2562
.................................................................


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับทุนการศึกษาจาก “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” จำนวน 500,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเพื่อให้การดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา“วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ 

ข้อ 1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี 
1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
1.3 มีฐานะทางครอบครัวยากจน 
1.4 มีจิตอาสา
1.5 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

ข้อ 2 หลักฐานการสมัคร
2.1 หลักฐานแสดงผลการเรียนที่เป็นปัจจุบัน 
2.2 แฟ้มสะสมผลงานที่แสดงกิจกรรมด้านจิตอาสาจนถึงภาคเรียนที่ 2/2561 
2.3 หนังสือรับรองความประพฤติ โดยอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
2.4 โครงการ/หรือแผนการนำเงินไปลงทุนหารายได้ระหว่างเรียน หรือโครงการเดิมที่ได้ดำเนินการไปแล้วและต้องการนำเงินไปลงทุนต่อ
2.5 มหาวิทยาลัยกำหนดจัดอบรมการเขียนโครงการ/หรือแผนการนำเงินไปลงทุนหารายได้ให้กับนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยนักศึกษามาลงชื่อได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา

ข้อ 3 การรับสมัครและการสัมภาษณ์
3.1 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – ถึงวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.mcru.ac.th หัวข้อข่าวการศึกษา
3.2 ยื่นใบสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032-270536-9 ต่อ 1704 งานทุนการศึกษา (นางสาววลัยภรณ์ เจียมดี)
3.3 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 13 กันยายน 2562 
3.4 ผู้สมัครขอรับทุนเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช้องนาง ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา

ข้อ 4 การประกาศผลและรายงานตัว
4.1 มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.mcru.ac.th หัวข้อ ข่าวการศึกษา และหนังสือแจ้งไปที่คณะสังกัดของนักศึกษา ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562
4.2 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนให้มารายงานตัวพร้อมกันในวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา 


รายละเอียด


แบบเสนอขอทุน


ใบสมัคร


ใบรับรองความประพฤติ
 
 
 

    วันที่: 22 สิงหาคม 2562

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102