เรื่อง :: ใบสมัครโครงการทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) ประจำปีการศึกษา 2562
 
 
         โครงการทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) ประจำปีการศึกษา 2562
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี
2.มีผลการเรียนดี
3.มีความประพฤติดี
4.มีจิตอาสา
5.ขาดแคลนทุนทรัพย์
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 

    วันที่: 18 ตุลาคม 2562

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102