เรื่อง :: ดร.เอกพล แก้วนวม เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ CAEP และทำงานวิจัยระยะสั้น ณ ประเทศเวียดนาม
 
 
         อาจารย์ ดร.เอกพล แก้วนวม ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International conference on Applied & Engineering Physics (CAEP) โดยได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “Judd-Oflet analysis and infrared laser potential of lithium bismuth aluminium borate glass doped with Er3+” ในระหว่างวันที่ 22 – 26 ตุลาคม 2562 ณ เมืองท้ายเงวียน ประเทศเวียดนาม และได้เข้าร่วมทำวิจัยระยะสั้นในหัวข้อ “การศึกษาพัฒนาแก้วเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุขยายสัญญาณในระบบส่งข้อมูลทางแสง” ในระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ Center for Quantum and Electronics (CQE), Institute of Physics (IOP), Vietnam Academy of Science and Technology (VAST) ประเทศเวียดนาม โดยงานวิจัยดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ Institute of Physics, Vietnam Academy of Science and Technology
 
 

    วันที่: 21 พฤศจิกายน 2562

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102