เรื่อง :: ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (หลักสูตรออนไลน์)
 
 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่
สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (หลักสูตรออนไลน์)
ให้แก่ครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ
ระดับ ม.๓ เข้าร่วมอบรม จำนวน ๓ รุ่น
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
และรุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (รุ่นละ ๕๐ ท่าน)
ผู้สนใจสมัครได้ที่ : https://sites.google.com/a/mcru.ac.th/pisa-ipst-mcru/
 
 

    วันที่: 21 เมษายน 2563

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102