เรื่อง :: ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
 
 
         ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
-ดาวโหลดเอกสารการสมัครได้ที่ FB คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/LINE
ประชาสัมพันธ์
-ส่งเอกสารใบสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในเวลาราชการ

 
ดาวโหลดใบสมัคร
 
    วันที่: 30 กรกฎาคม 2563

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102