เรื่อง :: ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนให้เปล่า ปีการศึกษา 2554
 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนให้เปล่า ปีการศึกษา 2554

ด้วยมูลนิธิวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงได้จัดสรรเงินรายได้จากโครงการชุมชนคนรักสุขภาพราชบุรี  : 
สสส.จอมบึงมาราธอน  ๒๕๕๔  (ครั้งที่  ๒๖)  เป็นทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาให้เปล่า  จำนวน  ๔  ทุน  ทุนละ  ๕,๐๐๐ บาท 

โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร  ดังนี้
๑.  คุณสมบัติ

  1. เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทุกชั้นปี
  2. เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำว่า  ๒.๐๐ 
  3. เป็นนักศึกษาที่มีจิตอาสา
  4. ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น  ๆ  ในปี  ๒๕๕๔  (ยกเว้นทุน  กยศ.  และทุนอัญมณี)
  5. นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องช่วยงานมูลนิธิตลอดการเป็นนักศึกษา
  6. กำหนดรับสมัคร

รับสมัคร  ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔
ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  1. กำหนดวันสัมภาษณ์

สัมภาษณ์วันที่  ๒๗ – ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐  น.

  1. กำหนดวันประกาศผล

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุน  ในวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๔

          ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔


นักศึกษาผู้สนใจติดต่อทราบรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร1


 เอกสารแนบ
    วันที่: 21 มิถุนายน 2554

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102