เรื่อง :: โครงการหล่อเทียน-แห่เทียน ประจำปีการศึกษา 2554
 

กำหนดการ
โครงการหล่อเทียน-แห่เทียน  ประจำปีการศึกษา 2554
ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2554
ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
         

 วันที่ 13 กรกฎาคม 2554
 เวลา                                รายการ
13.00-13.30 น.                    ลงทะเบียน  ณ  หอประชุมใหม่
13.30-15.00 น.                    พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
15.00-16.00 น.                    กิจกรรมปลูกต้นไม้

วันที่ 14 กรกฎาคม 2554
เวลา                                    รายการ
07.30-08.00 น.                    ลงทะเบียนนักศึกษา ณ หน้าเทศบาลจอมบึง
08.00-08.30 น.                    ตั้งขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา

09.00-10.00 น.                    - เคลื่อนขบวน ณ เทศบาลจอมบึง-หน้าที่ว่าการ
                                      อำเภอจอมบึง และนำต้นเทียนไปถวาย ณ วัดถ้ำสิงโตทอง
                                      -  มอบเกียรติบัตรแก่ชุมชนและหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
                                      -  นายกเทศมนตรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์
                                      -  นายอำเภอจอมบึงกล่าวเปิดงาน
                                      -  เสร็จพิธีนำเทียนถวายวัดต่าง ๆ ทั้งในและนอกเทศบาล


    วันที่: 12 กรกฎาคม 2554

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102