เรื่อง :: การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีการศึกษา ๒๕๕๔
 


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม
แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีการศึกษา ๒๕๕๔
------------------------------------------------------ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประสงค์จะจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยให้แก่นักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการและทักษะด้านการวิจัย  สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมเพื่อไปนำเสนอในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๔  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ดังนี้

  1. จำนวนเงินทุนวิจัย

จำนวน  ๕  ทุน  ๆ  ละ  ๓,๐๐๐  บาท  รวมเป็นเงิน  ๑๕,๐๐๐  บาท

  1. ผู้มีสิทธิขอรับเงินทุนวิจัย

นักศึกษาชั้นปีที่  ๓  และชั้นปีที่  ๔  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  1. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

๓.๑  ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
๓.๒  เค้าโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา  ตามแบบฟอร์มที่คณะกำหนด

  1. ระยะเวลาในการทำวิจัย

นักศึกษามีผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมพร้อมนำเสนอในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๔  ในระหว่างวันที่  ๖ – ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔

  1. กำหนดรับสมัคร

รับสมัคร  ระหว่างวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๔
ที่คุณภัควลัญชญ์  ช่างทอง  สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

  1. กำหนดวันนำเสนอและพิจารณากลั่นกรองและวันประกาศผล

นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง  ในวันพุธที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๔
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุน  ในวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔

          ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔


 เอกสารแนบ
    วันที่: 13 กรกฎาคม 2554

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102