เรื่อง :: สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2555
 


สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2555
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2554
ทางอินเตอร์เน็ตที่
http://scholar.ocsc.go.th
จำนวน 3 ประเภททุน เอกสารแนบ
    วันที่: 6 ธันวาคม 2554

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102