เรื่อง :: ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลในการขึ้นทะเบียนจ่ายตรง
 


ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลในการขึ้นทะเบียนจ่ายตรง 
สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ
ให้แจ้งความประสงค์มายังงานบริหารทั่วไป
เพื่อจะได้แจ้งให้ทางโรงพยาบาลฯ ส่งเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อไป เอกสารแนบ
    วันที่: 6 ธันวาคม 2554

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102