เรื่อง :: ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุน คสม
 

 กำหนดการสมัครเข้ารับทุน คสม.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2554

วันที่ 5 - 16 กันยายน 2554            เปิดและปิดการรับสมัคร

(ปิดรับสมัครในวันที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 16.30 .)

วันที่ 19 กันยายน 2554                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 20-21 กันยายน 2554             สอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอรับทุน

(การเข้าสอบสัมภาษณ์จะเรียงตามลำดับหมายเลขตามประกาศ

ครั้งละ 1 คน ณ อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)

วันที่ 22 กันยายน 2554                 ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน

(บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ และ เว็ปไซด์ของคณะ)

วันที่ 23 กันยายน 2554                 คณะส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนไปยังกองพัฒนานักศึกษา

วันที่ 26 กันยายน 2554                 นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเข้ารายงานตัว

ณ กองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.30 .
 

สอบสัมภาษณ์ ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 1)

วันที่ 20 กันยายน 2554 เวลา 12.30 -13.30 . สอบสัมภาษณ์ตั้งแต่หมายเลข 1-20

วันที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 13.00. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์หมายเลข 21 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : 1. นักศึกษาที่ไม่มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 และ 21 กันยายน 2554 คณะกรรมการจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ การเข้าสอบสัมภาษณ์ หากมีเหตุที่ไม่สามารถมาสอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาดังกล่าวให้ทำบันทึกแจ้งต่อคณะกรรมการก่อนล่วงหน้า 1 วัน ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป (แต่ต้องไม่เกินวันที่ 22 กันยายน 2554เวลา 12.00.)

2. กำหนดการ การสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  เอกสารแนบ
    วันที่: 12 กันยายน 2554

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102