เรื่อง :: บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คสม.
 

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คสม.
ประจำปีการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.ขอนักศึกษาที่มีชื่อตามบัญชีรายชื่อดังกล่าวทุกคน เข้ารายงานตัว ในวันที่ 26 กันยายน 2554 เวลา 12.30น.  ณ  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

2.นักศึกษาคนใดไม่ไปรายงานตัว ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์การรับทุน เอกสารแนบ
    วันที่: 22 กันยายน 2554

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102