เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11
 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11
***************************************
“ การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ”
“ Integrating Wisdom into Innovation and Sustainable Local Development ”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 11 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561
สมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : http://seminarresearch.pkru.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 076 523 094-7 ต่อ 7410
 
รายละเอียด
    วันที่: 22 ตุลาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102